1.
Slovenski etični hekerji združeni v članstvu strokovnih svetov Fundacije SICEH, si prizadevamo za promocijo, pravno ureditev in spoštovanje poklica etičnega hekerja ter etičnega hekinga kot gospodarske dejavnosti, razvoj kibernetskega izobraževanja in kibernetske varnosti.
2.

Slovenski etični hekerji se zavezujemo k etičnemu ravnanju na področju kibernetike in izjavljamo, da s svojim ravnanjem ne bomo povzročali moralne, gospodarske ali kakršne koli druge škode pravnim ali fizičnim osebam ter se še posebej ravnali po naslednjih etičnih principih, ki so vodilo našega delovanja:

Spoštovanje zasebnosti in intelektualne ter druge lastnine
Člani strokovnih svetov SICEH se zavezujemo k ščitenju vseh zasebnih, tajnih ali drugih podatkov, ki jih pridobimo ob opravljanju svojega dela in po naših zmožnostih varujemo tovrstne podatke pred neavtoriziranim dostopom tretjih oseb. Podatkov v lasti naročnika, ki jih pridobimo ob opravljanju svojega dela v nobenem primeru ne hranimo ali jih posredujemo tretjim osebam. Odrekamo se neavtorizirani uporabi programske opreme ali procesov, ki so pridobljena nezakonito ali etično sporno.

Razkritja ranljivosti
Člani strokovnih svetov SICEH se zavezujemo k popolni transparentnosti v svojem delovanju in smo zavezani poročati vse odkrite ranljivosti naročnikom in/ali za to primernim državnim ustanovam, z namenom izboljševanja stanja kibernetske varnosti Republike Slovenije. O tehničnih podrobnostih ranljivostih javno poročamo izključno ko so o njih obveščene pristojne institucije, so ranljivosti odpravljene ter imamo za objavo dovoljenje pristojne entitete.

Delovanje v skladu z dovoljenji
Člani strokovnih svetov SICEH se odrekamo etično spornim dejavnostim in svoje delo opravljamo v skladu s predhodno odobritvijo naročnikov in ali predhodnim obvestilom za to primernih državnih ali drugih pristojnih ustanov.

Delovanje v skladu z zakonom
Člani strokovnih svetov SICEH se zavezujemo delovati v skladu z zakonom in se v nobenem primeru ne udeležujemo ilegalnih aktivnosti povezanih z kriminalnimi kibernetskimi praksami ali drugimi hekerskimi skupinami, ki opravljajo pravno ali etično sporne prakse.

Strokovno sodelovanje
Člani strokovnih svetov SICEH smo zavezani nenehnemu razvoju in promociji stroke, z neprekinjenim osebnim razvojem na profesionalnem področju ter se ravnamo po principu deljenja znanja in informacij z drugimi člani strokovnih svetov in sodelavci Fundacije SICEH.

3.
Član strokovnega sveta Fundacije SICEH lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki sprejme kodeks in se po njem ravna ter izpolnjuje pogoje za članstvo.
4.
Članstvo v strokovnih svetih Fundacije je prostovoljno.
5.
Izstop iz strokovnega sveta je na lastno željo ali z izključitvijo v primeru, da član strokovnega sveta krši etični kodeks.
6.
Fundacija SICEH ne odgovarja za neetična dejanja članov svojih strokovnih svetov.
7.
Fundacija SICEH si pridržuje pravico dopolnitev in razširitev etičnega kodeksa v skladu z razvojem in aktualnimi potrebami na kibernetskem področju.