Ta objava vsebuje primere rešitev nalog iz kategorije obratni inženiring na tekmovanju SICEH CTF 2016, ki je potekalo v okviru konference Infosek 2016.

1. Napačno geslo

Program kličemo na način ./re1 <zastavica> ter nam sporoči ali je zastavica, ki smo jo vnesli, pravilna. Z ogledom strojne kode lahko vidimo, da program preveri, ali je argument dolg natanko 0x15 znakov, ali prvi del ustreza besedilu ISCTF{, ali srednji del ustreza besedilu dv4kr47_r0t_13 ter ali se konča s } (local_8h je naslov zastavice, ki smo jo vnesli):

|   |  0x00400644   488b45f8    mov rax, qword [rbp - local_8h]
|   |  0x00400648   4889c7     mov rdi, rax
|   |  0x0040064b   e870feffff   call sym.imp.strlen
|   |  0x00400650   4883f815    cmp rax, 0x15
|   |,=< 0x00400654   740c      je 0x400662
|   ||  0x00400656   b800000000   mov eax, 0
|   ||  0x0040065b   e88bffffff   call sym.failure
|   ,===< 0x00400660   eb7d      jmp 0x4006df
|   |||  ; JMP XREF from 0x00400654 (sym.main)
|   ||`-> 0x00400662   488b45f8    mov rax, qword [rbp - local_8h]
|   ||  0x00400666   ba06000000   mov edx, 6
|   ||  0x0040066b   bebb074000   mov esi, str.ISCTF_     ; "ISCTF{" @ 0x4007bb
|   ||  0x00400670   4889c7     mov rdi, rax
|   ||  0x00400673   e828feffff   call sym.imp.strncmp
|   ||  0x00400678   85c0      test eax, eax
|   ||,=< 0x0040067a   740c      je 0x400688
|   |||  0x0040067c   b800000000   mov eax, 0
|   |||  0x00400681   e865ffffff   call sym.failure
|  ,====< 0x00400686   eb57      jmp 0x4006df
|  ||||  ; JMP XREF from 0x0040067a (sym.main)
|  |||`-> 0x00400688   488b45f8    mov rax, qword [rbp - local_8h]
|  |||  0x0040068c   4883c006    add rax, 6
|  |||  0x00400690   ba0e000000   mov edx, 0xe
|  |||  0x00400695   bec2074000   mov esi, str.dv4kr47_r0t_13 ; "dv4kr47_r0t_13" @ 0x4007c2
|  |||  0x0040069a   4889c7     mov rdi, rax
|  |||  0x0040069d   e8fefdffff   call sym.imp.strncmp
|  |||  0x004006a2   85c0      test eax, eax
|  |||,=< 0x004006a4   740c      je 0x4006b2
|  ||||  0x004006a6   b800000000   mov eax, 0
|  ||||  0x004006ab   e83bffffff   call sym.failure
|  ,=====< 0x004006b0   eb2d      jmp 0x4006df
|  |||||  ; JMP XREF from 0x004006a4 (sym.main)
|  ||||`-> 0x004006b2   488b45f8    mov rax, qword [rbp - local_8h]
|  ||||  0x004006b6   4883c014    add rax, 0x14
|  ||||  0x004006ba   0fb610     movzx edx, byte [rax]
|  ||||  0x004006bd   b8d1074000   mov eax, 0x4007d1
|  ||||  0x004006c2   0fb600     movzx eax, byte [rax]
|  ||||  0x004006c5   38c2      cmp dl, al
|  ||||,=< 0x004006c7   740c      je 0x4006d5
|  |||||  0x004006c9   b800000000   mov eax, 0
|  |||||  0x004006ce   e818ffffff   call sym.failure
| ,======< 0x004006d3   eb0a      jmp 0x4006df
| ||||||  ; JMP XREF from 0x004006c7 (sym.main)
| |||||`-> 0x004006d5   b800000000   mov eax, 0
| |||||  0x004006da   e8f7feffff   call sym.success

Zastavico lahko verjetno pravilno uganete tudi s uporabo strings:

> strings re1
...
ISCTF{
dv4kr47_r0t_13
...

2. Osnovnošolska matematika

Naloga je po načinu uporabe podobna prejšnji, program poženemo s ./re2 <zastavica> in nam pove, ali je naša zastavica pravilna. Proces preverjanja zastavica pa je nekoliko kompleksnejši, zato uporaba strings ne zadošča. V funkciji main je vsak znak srednjega dela naše zastavice (med { in }) spremenjen, nato pa je rezultat primerjan z besedilom ISCTF{zbxuxn_tm_sp_zolo}. Znaki srednjega dela zastavice so nadomeščeni z vrednostjo, ki je vrne funkcija rotx. Ta funkcija je klicana z i-tim znakom zastavice, i-tim številom zaporedja, ki za rešitev naloge ni relevantno in i-jem (local_18h je spremenljivka, uporabljena za napredovanje zanke, local_20h je dolžina srednjega dela zastavice, local_40h je naslov stednjega dela zastavice, local_30h pa je naslov zaporedja):

|   ||`-> 0x00400811   c745e8000000. mov dword [rbp - local_18h], 0
|   ||,=< 0x00400818   eb40      jmp 0x40085a
|  .----> 0x0040081a   8b45e8     mov eax, dword [rbp - local_18h]
|  ||||  0x0040081d   4863d0     movsxd rdx, eax
|  ||||  0x00400820   488b45c0    mov rax, qword [rbp - local_40h]
|  ||||  0x00400824   488d1c02    lea rbx, qword [rdx + rax]
|  ||||  0x00400828   488b45d0    mov rax, qword [rbp - local_30h]
|  ||||  0x0040082c   8b55e8     mov edx, dword [rbp - local_18h]
|  ||||  0x0040082f   4863d2     movsxd rdx, edx
|  ||||  0x00400832   8b0c90     mov ecx, dword [rax + rdx*4]
|  ||||  0x00400835   8b45e8     mov eax, dword [rbp - local_18h]
|  ||||  0x00400838   4863d0     movsxd rdx, eax
|  ||||  0x0040083b   488b45c0    mov rax, qword [rbp - local_40h]
|  ||||  0x0040083f   4801d0     add rax, rdx
|  ||||  0x00400842   0fb600     movzx eax, byte [rax]
|  ||||  0x00400845   0fbec0     movsx eax, al
|  ||||  0x00400848   8b55e8     mov edx, dword [rbp - local_18h]
|  ||||  0x0040084b   89ce      mov esi, ecx
|  ||||  0x0040084d   89c7      mov edi, eax
|  ||||  0x0040084f   e8f0fdffff   call sym.rotx
|  ||||  0x00400854   8803      mov byte [rbx], al
|  ||||  0x00400856   8345e801    add dword [rbp - local_18h], 1
|  ||||  ; JMP XREF from 0x00400818 (sym.main)
|  |||`-> 0x0040085a   8b45e8     mov eax, dword [rbp - local_18h]
|  |||  0x0040085d   3b45e0     cmp eax, dword [rbp - local_20h]
|  `====< 0x00400860   7cb8      jl 0x40081a

Funkcija rotx vsakemu znaku prišteje i, če je to mogoče ne da bi vrednost znaka presegla 'z' (local_4h je znak, ki ga funkcija spreminja, local_ch pa je i):

|      0x00400679   807dfc60    cmp byte [rbp - local_4h], 0x60 ; [0x60:1]=248 ; '`'
|    ,=< 0x0040067d   7e39      jle 0x4006b8
|    |  0x0040067f   807dfc7a    cmp byte [rbp - local_4h], 0x7a ; [0x7a:1]=0 ; 'z'
|   ,==< 0x00400683   7f33      jg 0x4006b8
|   ||  0x00400685   8b45f4     mov eax, dword [rbp - local_ch]
|   ||  0x00400688   89c2      mov edx, eax
|   ||  0x0040068a   0fb645fc    movzx eax, byte [rbp - local_4h]
|   ||  0x0040068e   01d0      add eax, edx
|   ||  0x00400690   8845fc     mov byte [rbp - local_4h], al
|   ||  0x00400693   807dfc7a    cmp byte [rbp - local_4h], 0x7a ; [0x7a:1]=0 ; 'z'
|   ,===< 0x00400697   7e0c      jle 0x4006a5
|   |||  0x00400699   0fb645fc    movzx eax, byte [rbp - local_4h]
|   |||  0x0040069d   8b55f4     mov edx, dword [rbp - local_ch]
|   |||  0x004006a0   29d0      sub eax, edx
|   |||  0x004006a2   8845fc     mov byte [rbp - local_4h], al
|   `---> 0x004006a5   0fbe45fc    movsx eax, byte [rbp - local_4h]
...
|   ||  0x004006b5   8845fc     mov byte [rbp - local_4h], al
|   ``-> 0x004006b8   0fb645fc    movzx eax, byte [rbp - local_4h]

Zdaj ko poznamo algoritem, ga lahko implementiramo v obratni smeri in izračunamo zastavico. Primer rešitve v Python-u:

flag = "zbxuxn_tm_sp_zolo"
solution = []

for i in range(len(flag)):
  char = ord(flag[i])
  if (char >= ord('a') and char <= ord('z') and char - i >= ord('a')):
    solution.append(char - i) 
  else:
    solution.append(char)

print("ISCTF{" + "".join(map(lambda x: chr(x), solution)) + "}")
// ISCTF{zavrti_me_se_malo}

Član zmagovalne ekipe Hekerski Sindikat je predlagal enostavnejšo rešitev. Če uporabimo program ltrace, ki spremlja klice funkcij dinamičnih knjižnjic, lahko vidimo primerjavo naše spremenjene zastavice s ciljnim besedilom in rešimo nalogo znak po znak:

> ltrace ./re2 "ISCTF{aaaaaaaaaaaaaaaaa}"
strlen("ISCTF{aaaaaaaaaaaaaaaaa}")                = 24
strcmp("ISCTF{abcdefghijklmnopq}", "ISCTF{zbxuxn_tm_sp_zolo}")  = -25
puts("Zastavica je napa\304\215na!"Zastavica je napačna!
)                                 = 23
+++ exited (status 1) +++

3. Passage

Rešitev naloge smo poslali v uničenje!

4. Prijava iz varnega sistema

Rešitev naloge zahteva daljši opis, ki bo morda dodan v prihodnosti.